I APPRECIATE THEM..

Friday, June 19, 2009

DRAMA COMPETITON...

i feel scare now...im director for the drama competition...hopefully i can manage better...thanks for all members for your co-operation...LOVE U ALL....muahssssssssssssssss

dancing again....ahakssss

DANCING WITH ME....

Wednesday, June 17, 2009

SHIT THEM....??HUMAN OR ANIMAL?Siapa yang melihat gambar bayi ini pasti akan berlinang air mata. Insan yang baru bernafas untuk hidup dinafikan haknya – mungkin oleh ibu yang melahirkannya sendiri.

SCHOOL OF ISLAMIC STUDIES.....come follow this blog..DIPLOMA IN MANAGEMENT OF ISLAMIC STUDIES a.k.a DMI


i'm taking 12 subjects for 1st year(SEMESTER 1 + SEMESTER 2).. i've arranged this jadual very extra carefully.my classes in the morning and in evening so that i'll be free for the rest of the day. .I think i've made it clear here kan. and to make things clear lagi, , went back home and go to class and went home. so far i havent missed any of the lecture yet.. so if any of u care so much about my classes, i'm suggesting u not to worry so much because i've been going to class every day.This sem is going to be long and hard. i dont need any interference from outside. i really need motivation. i've been reading people's blog to see how determined you guys are and in a way, it helps. later, i'll be showered with tons of my subject, assignments, presentation and my result(3.45)..not bad actually.. i hope i'll be fine troughout all the 3rd trimester..AMIN...


@SUBJECT IN SEMESTER 1@


 • SYARIAH

 • AKIDAH

 • ENGLISH 1

 • INTRODUCTION OF COMPUTER

 • BAHASA ARAB


@SUBJECT IN SEMESTER 2@ • USUL FIQH

 • FIQH MUAMALAT

 • ENGLISH 2

 • PENGAJIAN AL QURAN DAN TAFSIR

 • PENGAJIAN MALAYSIA

 • CO-CURICULUM

 • UNDANG-UNDANG DAN KEHAKIMAN MALAYSIA


i would like to show u example of my subject.....


1)USUL FIQH
- LAFAZ HARAM
- BAHAGIAN HARAM
-PENGENALAN(pengguguran haram)
- DEFINISI
- MAKNA KATA
- STATISTIK
- KOMPLIKASI
-SIAPA MELAKUKAN PENGGUGURAN
- ALASAN PENGGUGURAN
- SEJARAH MANUSIA
-MENGGUGURKAN KANDUNGAN(bagaimana caranya)


HARAM

Haram ialah khitab Allah yang menuntut supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan secara pasti.Iaitu sesuatu perbuatan yang diberikan pahala apabila menjauhinya dan berdosa serta mendapat seksa jika dilakukan.Erti kata lain bermaksud:Larangan Allah yang pasti tehadap sesuatu perbuatan,samada ia ditunjuki memalui dalil qat’i atau zanni.Seperti hadis Mutawatir atau Ahad.

LAFAZ HARAM

Apabila diteliti keadaan tahrim didapati khitab syarak yang menuntut mukallaf meninggalkan dan menjauhi sesuatu dengan berbagai bentuk,antaranya ialah:

Ø Lafaz Haram(sebagaimana firman Allah)

Terjemahan..Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan(perempuan-peremuan berikut):ibu-ibu kamu


Ø Lafaz nafi halal(sebagaimana firman Allah)

Terjemahan..Talak (yang boleh dirujuk kembali itu hanya)dua kali.Sesudah bolehlah ia (rujuk dan) dipegang terus (isterinya itu)dengan cara yang sepatutnya atau dilepaskan (diceraikannya)dengan cara yang baik.Dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka (isteri-isteri yang diceraikan itu)


Ø Lafaz tegahan atau nahi(sebagaimana firman Allah)

Terjemahan..Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang melakukan kezaliman,maka (kalau kamu berlaku demikian),api neraka akan membakar kamu.

Ø Suruhan supaya menjauhi dan meninggalkan(sebagaimana firman Allah)

Terjemahan..Maka jauhilah kekotoran syirik yang disebabkan oleh penyembahan berhala,serta jauhilah perkataan yang kotor.

Ø Menjelaskan sesutu perbuatan itu mengandungi dosa(sebagaimana firman Allah)

Terjemahan..Kemudian sesiapa yang mengubah sesuatu wasiat sesudah ia mendengarnya,maka sesungguhnya dosanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya.


Menurut ulama mazhab Hanafi,haram hanyalah perkara yang ditetapkan supaya menjauhi secara pasti dengan dalil qat’i sahaja,iaitu:Al-quran,Hadis Mutawatir dan Hadis Masyhur.Sesiapa mengingkarinya adalh kufur.Seperti:Haram minum arak dan berzina.Hal itu tidak dipermudahkan menetapkan hukum haram.Hujah mereka berdasarkan firman Allah.

Terjemahan..Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu;ini halal dan ini haram,untuk mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah;sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya.

Sebagai rumusannya,tahrim ialah khitab Allah yang meminta meninggalkan sesutau perbuatan dengan tuntutan secara pasti melalui dalil qat’i.contoh firman Allah..

Terjemahan..Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut papa.

BAHAGIAN HARAM

Landasan hukum haram kerana terdapatnya mudarat dan bahaya yang jelas.Untuk itu,setiap perkara yanh diharamkan itu pasti ada bahaya dan mudaratnya,manakala perbuatan yang diharuskan dan diperintahkan oleh syarak pasti mengandungi manfaat.Atas dasar tersebut hukum haram terbahagi kepada dua kategori,iaitu:

HARAM LIZATIH

Iaitu perbuatan yang diharamkan oleh Allah disebabkan bahya dan mudarat terhadap sesuatu perbuatan itu sendiri.Erti kata lain,ia bermaksud sesuatu perkara yang diharamkan semenjak asal disebabkan mengandungi kemudaratan dan kesan tidak baik yang tidak dapat dipisahkan daripadanya.Contohnya:Berzina dan mencuri.
Sebagai rumusannya,pengharaman tersebut berlaku pada zat perbuatan itu sendiri,bukan sebab lain.Dimana bahayanya mempunyai kaitan langsung dengan lima perkara yang seharusnya dijaga.Iaitu:Jiwa,keturunan,harta banda,akal dan agama.

HARAM LIGHAIRIH

Iaitu perbuatan yang ditegah oleh syarak,dimana adanya tegahan bukan terletak pada perbuatan itu sendiri yang dinamakan juga dengan haram li’ardih.iaitu haram kerana sebab lain atau sebab yang mendatang.Erti kata lain,bermaksud sesuatu hukum yang asalnya adalah wajib atau sunat atau harus,namun selepas itu terdapat sesuatu faktor atau sebab yang mengharamkannya.Contohnya:

a)Jual beli ketika berkumandang azan kedua Jumaat.Jual beli itu sendiri tidak diharamkan,namun berlaku serentak waktu menunaikan sembahyang,ia di haramkan.Sebagaiman firman Allah.

Terjemahan..Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat,maka bersegerahlah kamu pergi (ke masjid) atau mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang Jumaat) dan tinggalkanlah jual beli (pada saat itu)

b)Haram mengadakan poligami dengan wanita yang ada hubungan mahram.Kerana menyebabkan putusnya hubungan persaudaraan yang ditegah Allah.Sedangkan memutuskan tali persaudaraan itu diharamkan kerana zatnya.Sebagaimana sabda Baginda,

Maksudnya..Seseorang perempuan itu tidak boleh dikahwini bersama emak saudaranya sebelah bapaatau emak saudara sebelah ibu dan anak saudara dari adik beradik lelaki dan anak saudara dari adik-beradik perempuan.


2 )PENGAJIAN AL QURAN DAN TAFSIR

Di dalam Al-Quran ada mengisahkan perihal dan kisah mengenai Ashabul Kahfi yang mana kesannya masa terdapat di sebuah tempat yang bernama Sahab di Amman. Allah Subhanallah Taala menyebut akan kisah Ashabul Kahfi pada ayat 9-26 di dalam Surah Al-Kahf (Surah ke-18). Mereka ditidurkan selama 309 tahun selepas pemuda pemuda yang digelar Sahabat Gua itu lari daripada Maharaja Rome yang zalim dan menyombongkan diri. Pada ketika itu kerajaan Rome membina Liga Decapolis yang berpusat di Philadelphia (kini dikenali sebagai Amman) di mana Raja Daqyanus atau Decius memerintah pada ketika itu.
Daqyanus mengganut agama berhala dan memusuhi agama Nasrani (Nabi Isa). Di dalam Surah Al-Kahf menceritakan 7 orang pemuda yang beriman kepada Allah dan seekor anjingnya lari ke sebuah gua untuk menyelamatkan diri dari ditangkap dan diseksa oleh Daqyanus. Antara kesan yang masih boleh dilihat ialah sebuah Masjid dan mihrab di atas gua Kahfi, tengkorak anjing dan tulang di dalam gua. Dalam pada itu, disebelah tepi terdapat lubang terus ke atas yang mana cahaya matahari dapat menembusinya. Perihal mengenai cahaya matahari yang menembusi ada diceritakan pada ayat ke-17 Surah Al-Kahf. Gua ini juga dikenali sebagai Kahf Ar-Raqim. Istilah Al-Raqim disebut di dalam Al-Quran pada ayat ke-9 Surah Al-Kahf dan ahli tafsir menyatakan bahawa Al-Raqim ialah nama anjing pemuda pemuda tersebut dan ada sebahagian yang lain mentafsirkan sebagai batu bersurat.


3 )FIQH MUAMALAT

APAKAH ITU ETIKA PERNIAGAAN?
Etika ialah satu perkataan yang datang dari bahasa Greek `Ethos' yang memberi maksud `Code Of Human Conduct' atau peraturan yang membatasi gelagat manusia. Oleh itu apabila disebut etika perniagaan ia memberi erti peraturan-peraturan yang membatasi gelagat atau tindakan manusia dalam kegiatan perniagaan.

SUMBER ETIKA PERNIAGAAN
Etika perniagaan adalah diperolehi daripada dua sumber utama hukum Islam iaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Sabda Rasullulah "Aku tinggalkan kerana 2 perkara sekiranya kamu pegang kedua-duanya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Selain daripada itu ia juga dibincangkan oleh ulama'-ulama' dalam satu cabang daripada ilmu fiqh iaitu fiqh al-mu'amalat.
Secara umumnya adalah penting untuk kita memahami maqa'sid al-shari'ah atau tujuan shariah untuk menentukan bentuk dan kandungan kegiatan perniagaan kita (apa yang hendak dikeluarkan, bagaimana dan mengapa).
Dengan memahami etika perniagaan kita akan dapat memastikan perniagaan kita akan diredhai oleh Allah. Kita perlu menjawab soalan-soalan ini dengan berpandukan etika perniagaan Islam:
1. Bolehkah perkhidmatan atau barangan ini dikeluarkan? Kalau tidak boleh kenapa?
2. Kalau boleh, adakah kandungan barangan tersebut dibenarkan dari sudut halal atau haramnya, dan dari sudut kualiti agar ia tidak merosakkan kesihatan akal dan jasmani pengguna.
3. Adakah cara pemasaran barangan dan perkhidmatan tersebut bertentangan dengan etika Islam?
4. Adakah upah yang diberikan kepada pekerja kita berpatutan dengan kerja yang dibuat? Bagaimana dengan suasana pekrjaan, adakah sesuai untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti?
5. Adakah kerja memproses barangan dan perkhidmatan memberi kesan negatif kepada alam sekitar?
6. Adakah pembiayaan kewangan bagi mengeluarkan barangan atau menyediakan perkhidmatan tersebut sesuai dengan prinsip islam?@Example of my courses presentation@


1)ENGLISH 2


ABORTION


Abortion is legal in this country until the day of birth! Many people do not know this. If you tell them, they refuse to believe it. Yet, the fact remains that a woman can legally abort her baby at any time during her pregnancy. The only thing that changes is the method and the cost. Since abortion was legalized in 1973, approximately 1,500,000 babies have been aborted each year. One out of six women in this country have had abortions. Many times, they were not told about the procedure or the risks involved. They were most likely not informed about the development of the unborn baby inside of them
Any surgical procedure has risks. This is especially true of abortion. In a paper put out by the Family Planning Associates Medical Group, a group of abortion clinics in Southern California, the following risks are described:
l"However, it is clear to us that even when the surgeon is highly skilled and experienced in the method of dilation and extraction (D & E abortion) that there is a risk of perforation of the uterus either by the instruments or by the fetal tissue itself."

i think that's all for today...i'll continue later..THANKS

Wednesday, June 10, 2009

my life...CHANGEssss

BECOME
next DAY...IEC 2009

MAKING NEW FRIENDS
i will aim my new things....and the year ahead will all make sense...INSYAALLAH

1st DAY.....huh3

We used to keep each other awake in those boring classes. the silly notes we wrote, stupid jokes we cracked. that's what kept us going. my life is not going to fall apart just because you are in different course. but it won't be the same anymore.it wont.Anyway why did i have to be in the same class with you in every subject at the first place? then i wouldn't have gotten used to you being around so much. i should have prepared for something above ordinary like this.Later i will be just short of getting down on my knees asking people to be my friend. no one will actually cares. we have spent last few semester ignoring most of the people. i think some of them will even enjoy it. it was silly of us to rely on 1 person so much. it's all coming back to us now........

holiday..holiday...holiday...

I CANT IMAGINE THAT I HAVE TO ATTEND IEC COURSE WHEN SEMESTER BREAK..saddens me a lot, anyway. the first day u told me about it I cried and there were silence in the air and i hate it. so i decided not to be sad anymore. instead i supported whatever your decision is and enjoy the remaining times in IEC...arghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Sunday, May 10, 2009

JADUAL EXAM....DMI2

ISNIN 11 MAY 2009 PENGAJIAN MALAYSIA 9.00am - 11.30am

SELASA 12 MAY 2009 USUL FIQH 9.00am - 12.00pm

RABU 13 MAY 2009 FIQH MUAMALAT 9.00am - 12.00pm

JUMAAT 15 MAY 2009 ENGLISH2 9.00am - 12.00pm

SELASA 19 MAY 2009 UNDANG2 MALAYSIA 9.00am - 12.00pm

RABU 20 MAY 2009 TAFSIR AL-QURAN 9.00am - 12.00pm

exam datang lagi....

pening nih...pikir esok nak exam...org nak exam lg study..aku?aku tulis blog...release tension..(budak2 skang punyer alasan)..hahahahahakkkk....bosannyer...rindu giler kat mak,apak,umair....dan semue lah...balik sinih sunyi....skang sensorg jew...org lain semue wat keje masing2...skang dalam kul 6ptg...jap lg siap tulis blog nih,aku nak mandi...nak semayang...nak mengaji...ALHAMDULLILAH....terima kasih ALLAH...Engkau bukakan pintu hati aku....pastuh baru aku study....maybe tak tido kot...terus smpai pagi...pg exam..balik exam br tido jap....sebab mlm nak study usul fiqh lg...adoyaiiii.....dhlah soalan ustazah busyra yg buat....aduh...(mengeluh jap).....aku akan jawab mcm maner ustaz muin ajar....HIDUP USTAZ MUIN....

DAH BERTUNANG ADIK AKU.....

tak sangka sesangat adik aku akan bertunang dulu dari aku..huhuhuhu...tahniah untuk adik aku...best kenduri....walaupun penat...semua adik beradik aku balik...memang happening la....aku bahagia sangat rase...sekurangnyer,adik aku dah ader orang jg...tahniah gak untuk bakal adik ipar aku....bleh harap rasenyer....amzah...amzah....kesian kat mak aku...2 minggu sebelum kenduri lagi,mak dah wat macam2...apak aku pun samer...dengan tido tak cukup...pikir nak kenduri...ble kenduri dh selesai lega rasenyer...(mungkin itulah yg dipikirkan oleh mak dan apak)....huk3....mase aku balik sini,adik beradik aku ader lg kat umah...diorg semue balik lmbat skit...aku jew balik cepat...bas kul 9pg..esoknyer nak exam lak..FINAL EXAM lg....pening2...

adik aku bertunang....


INI LAH AKU YANG TERBARU...let's check up...

Wednesday, April 22, 2009

TRUE LOVE...

today is another day.as i sat by the window wondering about stupid things,i asked myself what i really want in life.many people will answer,i want to finish up my studies,get a good job and FINALLY get marry or in other terms "settle down".people answer that question that way and ended it up at the married part.does everyone rily think getting married is the way to settle things down? i have a big doubt on it.in fact,i'm starting to wonder is there such fact dat we have been guarantee to marry our TRUE LOVE instead of a jerk? how can everyone be so sure when they get married.i mean,how on land when they said the magical words 'i do' they seems to b so sure about their decision? i mean,come on.i need the answer.in my life,i've been in a serius relationship with some guys and i never ever had a 'feeling' about me getting married with anyone of them.i'm worried if i wont be able to feel that forever.its stupid when they say,i'm saying this bcoz i never been in love with that so called true love.that is bullshit.when i fall in love with my exes,i love them deeply.in fact, i once said to syafiq that i noe he's my true love bcoz..bcoz..ok.stop it right there.ok.i'm running out of idea to do somemore obiter dictum about this crap.i'm writing this bcoz,my sister and her future husbad will going enggagement this May.They have been in a relationship for TEN-LONG-YEARS. i'm happy they are finally getting marry.congratulations all.
omg it's getting worse..i dunno how am i going 2 survive in diz fucking hell which is full of fake person..i hate most of d ppl here..last day is d worse day of my life in kuantan.my stupid day strtd at 11.00am.i woke up without prfmg my solat subuh.my stupid class starts at 9.i ws struggling on my bed 2 get up 4 about 20 min.all bcoz of d lack of sleep.i tdo at 3 am last nite..i was so tired,restless n my mind juz cant stop thgkg about HOME.i dunno y i'm so feaking homesick rite now.after d class,we went back 2 home..on the way..i.m with alin was xcdnt at jalan wong ahjang...shit....bad day....

citer smalam...pas balik kelas kat IKIP3

semalam aku ader kelas pengajian Malaysia kat ikip 3...pg tuh ok ler lg....balik kelas alin ajak pg teman hantar laptop dier kat teman bela laptop la....aku pun pg la...dh settle sume...aku ajak lak si alin pg teman aku pg celcom...mase tgh jalan nih....kitorg bertembung plak dgn kete yg si uncle cine ni bwk...HAAAAAAAAAAAAAAAA.....terkejut siot....pranggggggggggg........dushhhhhhhhh....akhirnyer kitorg pun jatuh la...sakit seh...tak leh bgn aku...uncle tuh terus bwk kitorg pg spital...aku kena x-ray lg....tp nasib baik tak injured dgn teruk....kalau tak nak berjawab plak ngan mak aku....skang bengkak2 jerk dan lebam2 jerk...2 ari mc aku....

Sunday, April 19, 2009

KNAPE HARI TAK SELALU CERAH....?sedih seh...

Hey baby, when we are together, doing things that we love.Every time you're near I feel like I'm in heaven, feeling highI don't want to let go, girl.I just need you to know girl.I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight,No promises.Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your armsHere tonightHey baby, when we are together, doing things that we love.Everytime you're near I feel like I'm in heaven, feeling highI don't want to let go, girl.I just need you you to know girl.I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight,No promises.Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your armsI don't want to run away, I want to stay forever, thru Time and Time..No promisesI don't wanna run away, I don't wanna be aloneNo PromisesBaby, now I need to hold you tight, now and forever my loveNo promisesI don't wanna run away, baby you're the one I need tonight,No promises.Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your armsI don't wanna run away, baby you're the one I need tonight,No promises.Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your armsHere tonight.

ujan kat KUANTAN.....

eny...oooo...eny...angkat kain dijemuran...ujan dah turun....
opsss...salah-salah....itu citer P.Ramlee...
skang citer YURN plak...ahaksss!!!!!
biler ujan nih,cepat betul lapar...
aini...oooo...aini...wat ler cekodok...hahahahahahaaaa

IF I WERE A BOY...

I were a boyEven just for a dayI'd roll outta bed in the morningAnd throw on what I wanted and goDrink beer with the guysAnd chase after girlsI'd kick it with who I wantedAnd I'd never get confronted for itCause they'd stick up for meIf I were a boyI think I could understandHow it feels to love a girlI swear I'd be a better manI'd listen to herCause I know how it hurtsWhen you lose the one you wantedCause he's taken you for grantedAnd everything you had got destroyedIf I were a boyI would turn off my phoneTell everyone it's brokenSo they'd think that I was sleepin' aloneI'd put myself firstAnd make the rules as I goCause I know that she'd be faithfulWaitin' for me to come home (to come home)If I were a boyI think I could understandHow it feels to love a girlI swear I'd be a better manI'd listen to herCause I know how it hurtsWhen you lose the one you wantedCause he's taken you for grantedAnd everything you had got destroyedIt's a little too late for you to come backSay it's just a mistakeThink I'd forgive you like thatIf you thought I would wait for youYou thought wrongBut you're just a boyYou don't understandYeah you don't understandHow it feels to love a girl somedayYou wish you were a better manYou don't listen to herYou don't care how it hurtsUntil you lose the one you wantedCause you've taken her for grantedAnd everything you have got destroyedBut you're just a boy

61...the craziest hose mate...hahahahha
HARI NIH DALAM SEJARAH..

Hari nih dalam sejarah....pikir-pikir...skang aku sem 2..baru blajar amik diploma.tapi umur aku dah 25 tahun.....kawan2 aku majoriti dh kawen,dh ada family sendiri..hari tuh mase pg kawan aku kawen,kawan2 aku datang ngan pasangan masing2.ada yang bwk anak,bawak tunang,bawak suami.Diorang lak asyik citer pasal family diorg.Terase seh aku...Sebelum nih aku dah ada diploma.Diploma in Accounting(LCCIEB),nak terus amik Degree,tak layak plak.Sebab aku dulu amik profesional course.Itu sebab aku kena ulang semula diploma selama 3 tahun.Ini untuk masa depan aku gak...Kalau ada jodoh aku kawen la...Ngan saper pun,AKU SENDIRI TAK TAHU....huk3

THE LATEST PROJECT....kaunselor siswa


CINTA KU.....cinta aku?aku ada cinta...cinta kepada TUHAN..ibu ayah aku..keluarga aku..kawan-kawan aku..aku juga ada cinta kepada lelaki kat luar sane..tetapi,aku masih mencari kesesuaian,kesepadanan,persefahaman dan kepercayan diantara satu sama lain...

'KAMU TIDAK AKAN PERNAH MEMILIKI SESEORANG TEMAN JIKA KAMU MENGHARAPKAN SESEORANG TANPA KESALAHAN,KERANA SEMUA MANUSIA ITU BAIK KALAU KAMU DAPAT MELIHAT KEUNIKANNYA,TETAPI SEMUA MANUSIA ITU AKAN BURUK KALAU KAMU TIDAK DAPAT MELIHAT KEDUANYA'

NURUL AIN ALIAS HASHIM...

SALAM....
pepagi nih mmg sunyi seh...arghhhhhhhhhhhhhh.....bunyik mcm tension jew...tapi sebenarnye tidak...tak lame lg nak final exam...aku rase study masih lintang dan pukang....help...help...help....dalam keadaan skang,mane ader orang nak tolong dah...semua akan pentingkan diri sendiri..sebab aku pun kadang-kadang macam tuh gak...aku rindu kat seseorang...comey sesangat...tapi aku rase dier tak rindu kat aku pun...sebab dier kecik lagi..ahaksss!!!!!!MUHAMMAD ADY UMAIR...itu name si kecik tuh...love you la sayang...